Obch. podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Nákup môžu uskutočňovať fyzické i právnické osoby. Pre objednanie tovaru je potrebná registrácia. Registračné údaje budú použité len pre internú potrebu a naša firma ručí, že nebudú použité na iné účely.

Po stlačení tlačidla „Odoslať objednávku ( s povinnosťou platby )“ v nákupnom košíku, bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme. Od tohto momentu platia pre obe strany povinnosti a práva vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka. Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom a priebežne bude informovaný o stave jeho objednávky. Ku každej zásielke zašleme e-mailom daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe, alebo pre prípad reklamácie.


Koľko to stojí, ako to zaplatiť?

Cena tovaru

Zoznam tovaru priamo s predajnými cenami nájdete v jednotlivých kategóriách internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať cenník podľa zmien výrobného programu. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Dokladom o predaji je faktúra, zaslaná e-mailom ku každej zásielke, ktorá je zároveň aj dodacím a záručným listom.


Práva a povinnosti predávajúceho:

Predajca má povinnosť spracovať objednávku a odoslať objednaný tovar podľa termínu dodania. V prípade platby vopred na účet do 5 pracovných dní od prijatia platby. Ak nie je možné tento tovar ihneď expedovať, predávajúci to oznámi zákazníkovi e-mailom alebo na telefónne číslo uvedené v objednávke.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť spracovať objednávku, ak je neúplne

vyplnená alebo vzbudzuje pochybnosť skutočnej objednávky. O odmietnutí pošle vyrozumenie na e-mailovú adresu zákazníka.

Zákazníkovi sa zaväzujeme dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

Dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu počas prepravy.

Ak kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru v zmysle príslušného zákona, predajca je povinný vrátiť zaplatenú čiastku (bez poštovného a balného) do 14 dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu.

Predávajúci sa zaručuje chrániť osobné údaje zákazníka, neposkytuje ich žiadnym osobám. Na žiadosť zákazníka môžu byť tieto údaje vymazané z databázy zákazníkov, okrem údajov slúžiacich k daňovej a účtovnej evidencií, ktorá je predávajúcim vedená zo zákona.

Predávajúci nezodpovedá za:

Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Poškodenie zásielky zavinené poštou alebo inou prepravou.

Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Práva a povinnosti kupujúceho:

Nakupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať, zaplatiť za tovar celkovú cenu spolu i s ďalšími poplatkami (poštovné, balné, dobierka) v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Skontrolovať neporušenosť tovaru, v prípade akýchkoľvek poškodení bezodkladne oznámiť predajcovi.

V prípade, že kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si uplatňuje svoje právo na náhradu vzniknutej škody. Ak si zákazník neprevezme tovar pri prvom doručení a bude požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého i opätovného doručenia tovaru.

Nakupujúci uvedie správne a pravdivé údaje do objednávky, najmä názov firmy alebo meno osoby.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odberateľ môže upraviť alebo zrušiť objednávku až do momentu jej vybavenia, v prípade že sa nejedná o objednávku zákazkového charakteru – t.j. výrobok sa zhotovuje podľa parametrov zadaných objednávateľom.

V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedé podmienky:zásielka musí obsahovať pôvodný

 • Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
 • Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v časti kontakt a to za nasledujúcich podmienok
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • tovar nesmie byť použitý
  • tovar musí byť nepoškodený
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atd.)
  • doklad o kúpe
 • Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (tovar neposielajte na dobierku).
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.


Občiansky zákonník

Osobné údaje zákazníka poskytnuté v objednávke môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci našej firmy na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona ste oprávnený/á kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.

Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 O. Z.)

Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.


Reklamačný poriadok

Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácií je odberateľ povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

K reklamácií je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu, teda faktúru alebo paragón. Kupujúci má povinnosť dodať predajcovi reklamovaný tovar úplne, neporušený, čistý a v originálnom balení. Pokiaľ tak neurobí, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

V prípade výmeny tovaru na základe reklamácie hradí kupujúci výdaje za dopravu do sídla firmy predávajúceho a predávajúci hradí výdaje za dopravu kupujúcemu.

Riešenie reklamácie odstúpením od zmluvy je možné až v prípade, keď sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe riešenia. Pri odstúpení môže kupujúci žiadať vrátenie kúpnej ceny, zníženej o hodnotu opotrebenia a ďalších zásahov z jeho strany.

Naša firma si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutnú k oprave tovaru.

Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných a organizačných nákladov spojených s testovaním ak:

 • je tovar k reklamácií posielaný bez potrebných dokladov
 • pri testovaní sa neprejaví chyba a tovar je plne funkčný
 • záruka na tovar uplynula
 • chyba bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, neodbornými zásahmi,
 • nedodržaním technických podmienok, alebo ak chyby vznikli v dôsledku opráv, ktoré neprevádzal predávajúci, či nim poverená osoba


Certifikáty

Všetky výrobky zaradené do našej ponuky sú pravidelne testované, aby vyhoveli najvyšším požiadavkám. Certifikátmi sa potvrdzuje zhoda vlastností uvedených typov výrobkov s technickými požiadavkami ustanovenými Opatrením Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 509/2003 Z. z.